1.10.2019
Dávame do pozornosti:
Stretnutie mladých

Srdečne pozývame všetkých na stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2019 v Havaji.
viac...

17.09.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Havaj
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Výstavba detského ihriska v obci Havaj.
Výzva
Výkaz výmer
Návrh - Zmluva o dielo Havaj
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 16.10.2019


27.08.2019
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Amfiteáter Havaj.
Výzva
Príloha č.1 Zadanie + PD
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Záznam s prieskumu trhu - 13.09.2019


17.01.2019
Nová zákonná povinnosť pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov
Okresný úrad Stropkov ako príslušný správny orgán, upozorňuje nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely na vznik novej zákonnej povinnosti podľa zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkoch a o zmene niektorých zákonov.
Viac ....


14.01.2019
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia podlahy telocvične - ZŠ s MŠ Havaj 7.
Výzva
Súťažné podklady - Výkaz výmer k predmetu zákazky


07.12.2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018
Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Viac informácií nájdete na stránke obce v sekcii „Samospráva/Obecné dokumenty/Zasadnutia...“


22.08.2018
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku.
Výzva
Súťažné podklady - stavebná časť
Súťažné podklady – elektroinštalácia
Súťažné podklady – pôdorys
Súťažné podklady - požadovaný a pôvodný stav


13.08.2018
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Kúpa prvkov na detské ihrisko.
Výzva


02.01.2018
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


04.11.2017
Výsledky hlasovania z volieb do Prešovského samosprávneho kraja 4.nov. 2017 v obci Havaj
Výsledky hlasovania z volieb do Prešovského samosprávneho kraja 4.nov. 2017 v obci Havaj.
K stiahnutiu


01.08.2017
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Rekonštrukcia interiéru MŠ Havaj.
Výzva
Súťažné podklady - VV stavebná časť
Súťažné podklady – VV elektroinštalácia
Súťažné podklady – pôdorys


17.07.2017
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


26.01.2017
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Havaji dňa 2.2.2017 o 1800hod.
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.02.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu.


16.01.2017
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


25.08.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Rekonštrukcia strechy materskej školy.
Výzva
Súťažné podklady


13.01.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie kamerového systému v obci Havaj. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov obce...
Na prevzatie


07.09.2015
Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava v zastúpení DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš (ktorým bol podaný návrh)
- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby „Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3, Obce: Stropkov, Potôčky, Breznička, Vislava, Vyškovce, Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Bukovce, Vladiča, Makovce, Veľkrop, Havaj, Bystrá, Varechovce, Staškovce, Malá Poľana, Repejov
- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
Na prevzatie


01.09.2015
XXIII. ročník súťaže hasičských družstiev o Šarišský pohár
Prírodzenou vlastnosťou každého človeka je súťaživosť. Každý človek sníva o tom, že sa raz zúčastní na významnom podujatí, kde si zmeria sily s inými súťažiacimi. 29.augusta 2015 sa tento sen naplnil členom 42 družstiev Dobrovoľných hasičských zborov z okresov : Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník/Stropkov, ktorí sa stretli na XXIII.ročníku súťaže DHZ o Šarišský pohár, ktorý sa konal pod patronátom predsedu VÚC Prešov MUDr. Petra Chudíka v exotikou zaváňajúcej obci Havaj okres Stropkov.


11.08.2015
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E...


10.08.2015
Haličské slávnosti
Organizátori Haličských slávnosti Vás srdečne pozývajú do obce Halič ...
Plagát na prevzatie

06.08.2015
Hontianska paráda
Organizátori Vás srdečne pozývajú do Hrušova na jubilejný 20 ročník festivalu ľudovej kultúry „ Hontianska paráda “, ktorý sa koná v dňoch 21-22.08.2015. Počas dvoch festivalových dní si môžete na hrušovských lazoch pozrieť ukážky starých roľníckych prác, žatvu, uhliarov, kamenárov a ochutnať lepníky. Vo večerných hodinách sa návštevníci môžu zabaviť v hontianských dvoroch pri dobrom jedle a muzike. Na amfiteátri sa Vám predstavia rôzne folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia, pričom v piatok je hlavným hosťom SĽUK a v sobotu bude záver večera patriť súboru ZEMPLÍN z Michaloviec.


05.08.2015
Povinné očkovanie proti besnote
Regionálna veterinárna správa vo Svidníku oznamuje všetkým chovateľom psov a mačiek, že dňa 7.08.2015 bude prevedené povinné očkovanie proti besnote v čase od 16 00hod. – do 17 00 hod. pri obecnom úrade. Poplatok je 5 €.


30.07.2015
Havajské zvesti – august 2015.
Tak ako každý mesiac aj teraz nám otec Marcel pripravil Havajské zvesti pre mesiac august, ktoré si môžete prezrieť kliknutím na odkaz.
prevziať
-s-


30.07.2015
Plánované akcie pre rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Havaji sa na svojom zasadnutí dňa 22.12.2015 v bode 9 venovalo príprave harmonogramu kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015. Výsledkom toho bolo ...


28.07.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Havaj , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 14. 07. 2015 začala na základe žiadosti spoločnosti VSD a.s., Košice, konanie na výrub drevín (náletových drevín rôzneho druhu) a krovitého porastu v katastrálnom území Obce Havaj a Obce Makovce.

1.1.2015
Hľadáme kronikára
Obec Havaj hľadá kronikára na báze dobrovoľnosti, šikovného s dobrým štýlom písania, na veku nezáleží, predpoklad HAVAJČAN , výber prebehne na základe článku ktorý napíšete ako testovací posúdením zastupiteľstvom obce , dátum uzávierky momentálne nie je stanovený. Zápisy by mali byť realizované 1 ročne, s tým že, doplníme obdobie = koniec udalostí v starej kronike až súčasnosť = formou zisťovania udalosti s výpovede občanov, ďalej budeme pokračovať udalosťami zo súčasnosti. Téma na článok a uzávierka budú v čas vyhlásené.