Dávame do pozornosti:
VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7 Obec Havaj v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ..... v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Havaj 7

Oznámenie o vyhlásení výberového konania ...

28.05.2024
Pozvánka na zasadnutie dňa 30.05.2024
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2024 /vo štvrtok / o 18:00 hod. v kancelárii obecného úradu s týmto programom....

Podrobnosti nájdete na stránke obce v sekcií:
- Aktuálne zasadnutie


24.04.2024
Projekt z podporou Enviromentálneho fondu - Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Havaj
Cieľom realizovaného projektu je vybudovanie uceleného systému na zber a triedenie odpadu pre účely a potreby obce nákupom techniky . Obstaraním techniky a kontajnerov sa vytvoria dostatočné kapacity na triedený zber a navýšenie objemu triedeného zberu, čím sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie možností zhodnocovania odpadov vyprodukovaných na území obce. Obstaraním strojovej techniky sa zlepší logistika triedenia odpadu a taktiež sa uľachčí práca miestnych obyvateľov, čo bude mať aj psychologický efekt na dodržiavanie a triedenie odpadov a bude to mať priamy vplyv na zlepšenie kvality životného prostredia v obci Havaj.

Názov projektu: Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Havaj
Projekt je realizovaný v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023
Oblasť: Rozvoj obehového a odpadového hospodárstva
Schválená výška dotácie : 80 000,00 EUR
Kód projektu: 231123
- Pútač


28.03.2024
Pozvánka na zasadnutie dňa 02.04.2024
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 02.04.2024 /v utorok / o 17:00 hod. v kancelárii obecného úradu s týmto programom....

Podrobnosti nájdete na stránke obce v sekcií:
- Aktuálne zasadnutie


15.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
- Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
- Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie
- Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
- Informácia pre voliča
- Zápisnica


02.02.2024
Prezidentské voľby 2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z.z. Voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Zoznam kandidátov na prezidenta SR
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Rozhodnutie č. 1/2024
Informácia pre voliča


26.01.2024
Pozvánka na zasadnutie dňa 31.01.2024
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2024 /v stredu / o 17:00 hod. v kancelárii obecného úradu s týmto programom....

Podrobnosti nájdete na stránke obce v sekcií
SAMOSPRÁVA/Obecne-dokumenty/Zasadnutia/2024/


18.12.2023
Pozvánka na zasadnutie dňa 21.12.2023
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 21.12.2023 /vo štvrtok/ o 17:00 hod. v kancelárii obecného úradu s týmto programom....

Podrobnosti nájdete na stránke obce v sekcií
SAMOSPRÁVA/Obecne-dokumenty/Zasadnutia/2023/


4.12.2023
Návrh rozpočtu pre rok 2024 a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obec Havaj v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia a je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní, týmto zverejňuje Návrh zozpočtu pre rok 2024 pred jeho schválením dňa 21.12.2023.

Návrh rozpočtu 2024
Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024


4.12.2023
Pozvánka na zasadnutie dňa 8.12.2023
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2023 /v piatok/ o 18:00 hod. v kancelárii obecného úradu s týmto programom....

Podrobnosti nájdete na stránke obce v sekcií
SAMOSPRÁVA/Obecne-dokumenty/Zasadnutia/2023/


20.11.2023
Zmena poplatku za komunálny odpad pre rok 2024 - VZN 4-2023
Obecné zastupiteľstvo v Havaji, na základe §6 zákona SNR č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prílhy č.1 zákona č. 465/2008 Z.z. vydáva pre územie obce Havaj toto Všeobecne záväzné nariadenie č.4 - 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Havaj
Lehota na doručenie pripomienok k návrhu VZN : 01.12.2023
VZN bude schválené Obecným zastupiteľstvom v Havaji dňa 08.12.2023 pod č. uznesenia .../2023
Návrh VZN č. 4-2023


25.09.2023
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Výzva - uzavierka 03.10.2023
Príloha č.1 Prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 Podporná dokumentácia


17.3.2023
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Pre obec Havaj bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia č.68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Projekt je realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Schválená výška NFP : 747 906,13 EUR
Kód projektu: 310041CHP6

Pútač
Textová informácia k projektu


11.11.2022
Referendum 2023
Podľa § 205 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), volič môže v referende voliť na území SR alebo mimo územia SR poštou. V zmysle ustanovenia § 205 ods. 3 písm. b) volebného zákona volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v čase konania referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou obec svojho trvalého pobytu. V zmysle ustanovenia § 208 ods. 8 volebného zákona, žiadosť o voľbu poštou možno podať poštou alebo elektronicky obci trvalého pobytu, pričom táto žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania referenda, teda najneskôr dňa 02. 12. 2022.
Elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obechavaj@gmail.com
Informácie k voľbe poštou a vzory tlačív sú uvedené aj na web stránke MV SR https://www.minv.sk/?r23-info1


26.10.2022
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja - " STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV PRE KOMUNITY "
Obec Havaj zastúpená starostom obce Stanislavom Viňarským, Týmto srdečne ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie vo výške 6 107€ v zmysle zmluvy č. 690/2022/OPR o poskytnutí dotácie, vďaka ktorej sa podarilo zrealizovať projektu „Stavebné úpravy priestorov pre komunity “ . ĎAKUJEME .

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV PRE KOMUNITY


28.06.2022
Voľby 2022 - do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
Právo voliť a byť volený - do orgánov samosprávy obcí 2022
Právo voliť a byť volený samosprávy obcí 2022-rusín.jazyk
Právo voliť a byť volený (VUC)- 2022
Právo voliť a byť volený (VUC)-2022-rusín.jazyk
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
Oznámenie o určení zapisovateľa, adresy a počtu voličov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu VÚC
Zoznam zaregistrovaných kanidátov na poslancov do VÚC