Dávame do pozornosti:
Výberové konanie na obsadenie pozície Pracovník OÚ - 13.10.2023 Obec Havaj v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Pracovník OÚ – referent účtovníctva a rozpočtu obce, ekonóm obce / matrikár
Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Obecný úrad Havaj , 09023 Havaj 13
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 11/2023
Žiadosti zasielať do 27.10.2023 do 15:00 hod.

Viac...

17.3.2023
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Pre obec Havaj bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia č.68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Projekt je realizovaný v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Schválená výška NFP : 747 906,13 EUR
Kód projektu: 310041CHP6

Pútač
Textová informácia k projektu


25.09.2023
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Výzva - uzavierka 03.10.2023
Príloha č.1 Prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 Podporná dokumentácia


11.11.2022
Referendum 2023
Podľa § 205 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), volič môže v referende voliť na území SR alebo mimo územia SR poštou. V zmysle ustanovenia § 205 ods. 3 písm. b) volebného zákona volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v čase konania referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou obec svojho trvalého pobytu. V zmysle ustanovenia § 208 ods. 8 volebného zákona, žiadosť o voľbu poštou možno podať poštou alebo elektronicky obci trvalého pobytu, pričom táto žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania referenda, teda najneskôr dňa 02. 12. 2022.
Elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obechavaj@gmail.com
Informácie k voľbe poštou a vzory tlačív sú uvedené aj na web stránke MV SR https://www.minv.sk/?r23-info1


26.10.2022
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja - " STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV PRE KOMUNITY "
Obec Havaj zastúpená starostom obce Stanislavom Viňarským, Týmto srdečne ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie vo výške 6 107€ v zmysle zmluvy č. 690/2022/OPR o poskytnutí dotácie, vďaka ktorej sa podarilo zrealizovať projektu „Stavebné úpravy priestorov pre komunity “ . ĎAKUJEME .

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV PRE KOMUNITY


28.06.2022
Voľby 2022 - do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
Právo voliť a byť volený - do orgánov samosprávy obcí 2022
Právo voliť a byť volený samosprávy obcí 2022-rusín.jazyk
Právo voliť a byť volený (VUC)- 2022
Právo voliť a byť volený (VUC)-2022-rusín.jazyk
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov
Oznámenie o určení zapisovateľa, adresy a počtu voličov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu VÚC
Zoznam zaregistrovaných kanidátov na poslancov do VÚC


06.12.2021
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia – zakúpenie svietidiel.
Výzva - uzavierka 9.12.2021
Príloha č.1 Prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača


26.10.2021
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Odstavná plocha pri MŠ a Dome smútku.
Výzva - uzavierka 3.11.2021
Príloha č.1 Prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Situačný nákres 01
Situačný nákres 02
Záznam s prieskumu trhu


17.3.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Havaj, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a...


1.03.2021
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...
Zámer na zámenu novovytvorených pozemkov
Geometrický plán - mapa
Geometrický plán - Výkaz výmer
Zámenná zmluva - návrh


15.1.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Havaj
Obec Havaj v Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 25 ods 2 písm. g) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva Jánovi Skičkovi ku dňu 31.12.2020. Týmto Vám zároveň oznamujem, že ...


7.12.2020
Výzva na predloženie ponuky - ZRUŠENÁ k 16.12.2020
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Stavebná úprava budovy MŠ - strop.
Výzva
Príloha č.1 Projektová dokumentácia
Príloha č.2 Rozpočet stavby
Príloha č.3 Návrh zmluvy
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie uchádzača


05.11.2020
Celoplošné testovanie obyvateľov obce Havaj
Testovanie v našej obci sa uskutoční dňa 07.11. 2020 v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20.00 hod.
Miesto testovania :
Priaznivé počasie: Variant A - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PRI ZŠ
Nepriaznivé počasie : Variant B – DOM SMÚTKU
Vo variante A bude možné odber uskutočniť z Vášho automobilu
Správame sa ľudský - uprednostňujeme starých, hendikepovaných a a tehotné mamičky. Rovnako tak zodpovedne – dodržujeme všetky hygienické pravidlá.

Situačná mapa - celková situácia
Situačná mapa - Variant A
Situačná mapa - Variant B
Odporúčaný harmonogram odberov
Spracovanie osobných údajov
Prevádzkový poriadok odberného miesta


20.10.2020
Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť ...
Čestné vyhlásenie


07.08.2020
Regionálna tlačová správa PSK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má ...
Viac...TS_PSK_03.08.2020
Viac...TS_PSK_19.09.2020


11.06.2020
PSK - dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb
Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.
Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze:

Link na dotaznik


11.06.2020
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia domu smútku Havaj.
Výzva
Príloha č.1 Rozpočet stavby
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


11.06.2020
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Oplotenie areálu materskej školy Havaj.
Výzva
Projektová dokumentácia
Príloha č.1 Rozpočet stavby
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Zápisnica z vyhotovenia ponúk


11.06.2020
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Zateplenie budovy materskej školy Havaj.
Výzva
Projektová dokumentácia
Príloha č.1 Prehľad rozpočtových nákladov
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk


20.03.2020
Opatrenia Koronavírus Covid-19


25.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - legalizáciu miestnej komunikácie
Spávne konanie sa týka zmeny druhu pozemku v kat. území Havaj pre legalizáciu miestnej komunikácie, na novovytvorených parcelách C KN č. 154/2 o výmere 43m2 a C KN č. 186/9 o výmere 14 m2 z pôvodného druhu na zastavanú plochu a nádvorie. Stavba bola realizovaná pred rokom 1976.
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí správneho konania


17.09.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Havaj
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Výstavba detského ihriska v obci Havaj.
Výzva
Výkaz výmer
Návrh - Zmluva o dielo Havaj
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 16.10.2019


27.08.2019
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Amfiteáter Havaj.
Výzva
Príloha č.1 Zadanie + PD
Príloha č.2 Návrh zmluvy
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Záznam s prieskumu trhu - 13.09.2019


17.01.2019
Nová zákonná povinnosť pre nájomcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov
Okresný úrad Stropkov ako príslušný správny orgán, upozorňuje nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely na vznik novej zákonnej povinnosti podľa zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkoch a o zmene niektorých zákonov.
Viac ....


14.01.2019
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia podlahy telocvične - ZŠ s MŠ Havaj 7.
Výzva
Súťažné podklady - Výkaz výmer k predmetu zákazky


07.12.2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018
Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Viac informácií nájdete na stránke obce v sekcii „Samospráva/Obecné dokumenty/Zasadnutia...“


22.08.2018
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k realizácií projektu : Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku.
Výzva
Súťažné podklady - stavebná časť
Súťažné podklady – elektroinštalácia
Súťažné podklady – pôdorys
Súťažné podklady - požadovaný a pôvodný stav


13.08.2018
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Kúpa prvkov na detské ihrisko.
Výzva


02.01.2018
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


04.11.2017
Výsledky hlasovania z volieb do Prešovského samosprávneho kraja 4.nov. 2017 v obci Havaj
Výsledky hlasovania z volieb do Prešovského samosprávneho kraja 4.nov. 2017 v obci Havaj.
K stiahnutiu


01.08.2017
Výzva na predloženie ponuky
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Rekonštrukcia interiéru MŠ Havaj.
Výzva
Súťažné podklady - VV stavebná časť
Súťažné podklady – VV elektroinštalácia
Súťažné podklady – pôdorys


17.07.2017
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


26.01.2017
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Havaji dňa 2.2.2017 o 1800hod.
Obec Havaj v zastúpení starostom obce p. Stanislavom Viňarským Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.02.2017 /štvrtok/ o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu.


16.01.2017
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Havaj zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Obce Havaj, k.ú. Havaj, okres Stropkov, parcela...


25.08.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Obec Havaj ako verejný obstarávateľ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k relácií projektu : Rekonštrukcia strechy materskej školy.
Výzva
Súťažné podklady


13.01.2016
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie kamerového systému v obci Havaj. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov obce...
Na prevzatie


07.09.2015
Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava v zastúpení DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš (ktorým bol podaný návrh)
- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby „Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster ST-3, Obce: Stropkov, Potôčky, Breznička, Vislava, Vyškovce, Oľšavka, Gribov, Kožuchovce, Bukovce, Vladiča, Makovce, Veľkrop, Havaj, Bystrá, Varechovce, Staškovce, Malá Poľana, Repejov
- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
Na prevzatie


01.09.2015
XXIII. ročník súťaže hasičských družstiev o Šarišský pohár
Prírodzenou vlastnosťou každého človeka je súťaživosť. Každý človek sníva o tom, že sa raz zúčastní na významnom podujatí, kde si zmeria sily s inými súťažiacimi. 29.augusta 2015 sa tento sen naplnil členom 42 družstiev Dobrovoľných hasičských zborov z okresov : Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník/Stropkov, ktorí sa stretli na XXIII.ročníku súťaže DHZ o Šarišský pohár, ktorý sa konal pod patronátom predsedu VÚC Prešov MUDr. Petra Chudíka v exotikou zaváňajúcej obci Havaj okres Stropkov.


11.08.2015
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E...


10.08.2015
Haličské slávnosti
Organizátori Haličských slávnosti Vás srdečne pozývajú do obce Halič ...
Plagát na prevzatie

06.08.2015
Hontianska paráda
Organizátori Vás srdečne pozývajú do Hrušova na jubilejný 20 ročník festivalu ľudovej kultúry „ Hontianska paráda “, ktorý sa koná v dňoch 21-22.08.2015. Počas dvoch festivalových dní si môžete na hrušovských lazoch pozrieť ukážky starých roľníckych prác, žatvu, uhliarov, kamenárov a ochutnať lepníky. Vo večerných hodinách sa návštevníci môžu zabaviť v hontianských dvoroch pri dobrom jedle a muzike. Na amfiteátri sa Vám predstavia rôzne folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia, pričom v piatok je hlavným hosťom SĽUK a v sobotu bude záver večera patriť súboru ZEMPLÍN z Michaloviec.


05.08.2015
Povinné očkovanie proti besnote
Regionálna veterinárna správa vo Svidníku oznamuje všetkým chovateľom psov a mačiek, že dňa 7.08.2015 bude prevedené povinné očkovanie proti besnote v čase od 16 00hod. – do 17 00 hod. pri obecnom úrade. Poplatok je 5 €.


30.07.2015
Havajské zvesti – august 2015.
Tak ako každý mesiac aj teraz nám otec Marcel pripravil Havajské zvesti pre mesiac august, ktoré si môžete prezrieť kliknutím na odkaz.
prevziať
-s-


30.07.2015
Plánované akcie pre rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Havaji sa na svojom zasadnutí dňa 22.12.2015 v bode 9 venovalo príprave harmonogramu kultúrno-spoločenských a športových akcií na rok 2015. Výsledkom toho bolo ...


28.07.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Havaj , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 14. 07. 2015 začala na základe žiadosti spoločnosti VSD a.s., Košice, konanie na výrub drevín (náletových drevín rôzneho druhu) a krovitého porastu v katastrálnom území Obce Havaj a Obce Makovce.

1.1.2015
Hľadáme kronikára
Obec Havaj hľadá kronikára na báze dobrovoľnosti, šikovného s dobrým štýlom písania, na veku nezáleží, predpoklad HAVAJČAN , výber prebehne na základe článku ktorý napíšete ako testovací posúdením zastupiteľstvom obce , dátum uzávierky momentálne nie je stanovený. Zápisy by mali byť realizované 1 ročne, s tým že, doplníme obdobie = koniec udalostí v starej kronike až súčasnosť = formou zisťovania udalosti s výpovede občanov, ďalej budeme pokračovať udalosťami zo súčasnosti. Téma na článok a uzávierka budú v čas vyhlásené.