Obecné zastupiteľstvo obce Havaj a starosta obce Havaj. Obecné zastupiteľstvo obce zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.


Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Havaj má 5 poslancov.


Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.


Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Havaj má 5 poslancov.


Rastislav Kuzma
Ing. Dorota Gajdoš Pituchova
Marcel Džavoronok
Damián Blanár
Ing. Marek Darivčák